facebook
Ordrer afgivet før kl. 12.00 afsendes straks | Gratis forsendelse over 80 EUR

Vilkår og betingelser

Terms and Conditions of Topshelf s.r.o.
med hjemsted på Bartoškova 4, Prag 140 00
Identifikationsnummer: 03476812
registreret i handelsregistret, der føres af byretten i Prag, sektion C, Indsæt 232022
for salg af varer gennem online-butikken på www.ferwer.dk

 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

1.1. Disse vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "vilkår og betingelser") for Topshelf s.r.o., med hjemsted i Bubenské nábřeží 705/8, identifikationsnummer: 03476812, registreret i handelsregistret, der føres af byretten i Prag, afdeling C, indsæt 232022 (i det følgende benævnt "Sælger"), regulerer i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1751, stk. 1, i lov nr. 89/2012 Saml, Civil Code, som ændret (i det følgende benævnt "Civil Code"), parternes gensidige rettigheder og forpligtelser, der opstår i forbindelse med eller på grundlag af en købsaftale (i det følgende benævnt "Købsaftale") indgået mellem Sælger og en anden fysisk person (i det følgende benævnt "Køber") via Sælgers onlinebutik. Onlinebutikken drives af Sælger på et websted på internetadressen www.ferwer.dk (i det følgende benævnt "webstedet"), via en webstedsgrænseflade (i det følgende benævnt "webstedsgrænseflade").

1.2. Vilkårene og betingelserne gælder ikke, hvis den person, der har til hensigt at købe varer fra sælgeren, er en juridisk person eller en person, der handler som led i sin virksomhed eller sit erhverv, når han bestiller varer.

1.3. Afvigende bestemmelser i købskontrakten har forrang for bestemmelserne i vilkårene og betingelserne.

1.4 Bestemmelserne i vilkårene og betingelserne udgør en integreret del af købskontrakten. Købskontrakten og vilkårene og betingelserne er udarbejdet på tjekkisk sprog. Købsaftalen kan indgås på tjekkisk.

1.5. Denne bestemmelse påvirker ikke de rettigheder og forpligtelser, der opstår i den periode, hvor den tidligere version af vilkårene og betingelserne var gældende.

 1. Brugerkonto

2.1. Fra sin brugergrænseflade kan køberen afgive ordrer på varer (i det følgende benævnt "brugerkonto"). Hvis butikkens webgrænseflade tillader det, kan Køber også bestille varer uden registrering direkte fra butikkens webgrænseflade.

2.2. Ved registrering på webstedet og ved bestilling af varer er Køber forpligtet til at give alle oplysninger korrekt og sandfærdigt. Køber er forpligtet til at opdatere de oplysninger, der er angivet i brugerkontoen i tilfælde af ændringer. De data, som køber har angivet på brugerkontoen og ved bestilling af varer, anses af sælger for korrekte.

2.3. Køber er forpligtet til at opretholde fortrolighed med hensyn til de oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til sin brugerkonto.

2.4. Køber er ikke berettiget til at tillade tredjeparter at bruge brugerkontoen.

2.5. Sælger kan opsige brugerkontoen, navnlig hvis køber ikke bruger sin brugerkonto i mere end 10 år, eller hvis køber misligholder sine forpligtelser i henhold til købsaftalen (herunder vilkårene og betingelserne).

2.6. Køber erkender, at brugerkontoen muligvis ikke er tilgængelig kontinuerligt, især med hensyn til den nødvendige vedligeholdelse af sælgers hardware- og softwareudstyr eller den nødvendige vedligeholdelse af tredjeparters hardware- og softwareudstyr.

 1. KØBKRAFTENS INDLØBELSE

3.1. Bestemmelserne i civillovbogens § 1732, stk. 2, finder ikke anvendelse.

3.2 Butikkens webgrænseflade skal indeholde oplysninger om varerne, herunder priserne på de enkelte varer og omkostningerne ved returnering af varerne, hvis varerne på grund af deres art ikke kan returneres ad den sædvanlige postvej. Priserne på varerne er inklusive moms og alle relaterede afgifter. Priserne på varerne er gyldige, så længe de vises på butikkens webgrænseflade. Denne bestemmelse begrænser ikke sælgerens mulighed for at indgå en købsaftale på individuelt aftalte vilkår.

3.3. Oplysningerne om omkostningerne i forbindelse med emballering og levering af de varer, der er anført i butikkens webgrænseflade.

3.4. Bestillingsformularen indeholder især oplysninger om:

3.4.4.1. de bestilte varer (de bestilte varer "lægges" af Køber i den elektroniske indkøbskurv i butikkens webgrænseflade),

3.4.2. betalingsmåden for købsprisen for varerne, oplysninger om den ønskede leveringsmåde for de bestilte varer og

3.4.3. oplysninger om de omkostninger, der er forbundet med leveringen af varerne (herefter samlet benævnt "Bestilling").

3.5. Inden ordren sendes til sælger, skal køber have mulighed for at kontrollere og ændre de data, som køber har indtastet i ordren, herunder med hensyn til købers evne til at opdage og rette fejl, der opstår ved indtastning af data i ordren. Køber sender ordren til sælger ved at klikke på knappen "Bekræft". De oplysninger, der er angivet i ordren, anses af sælgeren for korrekte. Sælgeren bekræfter modtagelsen af ordren over for Køber via e-mail umiddelbart efter modtagelsen af ordren til Købers e-mailadresse, som er angivet på brugerkontoen eller i ordren (herefter benævnt "Købers e-mailadresse").

3.6.

3.7. Kontraktforholdet mellem Sælger og Køber etableres ved levering af ordreaccept (accept), som Sælger sender til Køber via elektronisk post til Købers elektroniske postadresse.

3.8. De omkostninger, som køberen påføres ved brug af fjernkommunikationsmidler i forbindelse med indgåelsen af købsaftalen (omkostninger til internetforbindelse, omkostninger til telefonsamtaler), skal afholdes af køberen selv, og disse omkostninger må ikke afvige fra grundtaksten.

 1. VAREPRIS OG BETALINGSBETINGELSER

4.1. Prisen for varerne og eventuelle omkostninger i forbindelse med levering af varerne i henhold til købsaftalen kan af køber betales til sælger på følgende måder:

- kontant i sælgers forretningslokaler på Bubenské nábřeží 705/8, 17000 Prag - Holešovice;

- kontant ved levering på det sted, som køber har angivet i ordren;

- ved bankoverførsel til sælgers konto nr. 273898290/0300 , opbevaret hos ČSOB a.s. (i det følgende benævnt "Sælgers konto");

- kontantløst via betalingssystemet Paypal

- kontantløst via betalingskort via betalingsgatewayen GoPay;

- kontantløst via betalingskort;

4.2. Sammen med købsprisen er køberen også forpligtet til at betale sælgeren de omkostninger i forbindelse med emballering og levering af varen i det aftalte beløb. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, omfatter købsprisen også de omkostninger, der er forbundet med levering af varerne.

4.3. Dette berører ikke bestemmelserne i artikel 4.6 i Vilkårene og betingelserne vedrørende forpligtelsen til at forudbetale varens købspris.

4.4. I tilfælde af kontantløs betaling skal købesummen betales inden for 5 arbejdsdage efter købsaftalens indgåelse.

4.5. I tilfælde af kontant betaling uden kontanter er købers forpligtelse til at betale købsprisen opfyldt på det tidspunkt, hvor det relevante beløb krediteres sælgers konto.

4.6. Sælger er berettiget til, især i tilfælde af at der ikke foreligger en yderligere ordrebekræftelse fra køber (artikel 3.6), at kræve betaling af den fulde købspris, før varerne sendes til køber. Bestemmelserne i § 2119, stk. 1, i den borgerlige lovbog finder ikke anvendelse.

4.7. Eventuelle rabatter på varens pris, som sælgeren yder til køber, kan ikke kombineres.

4.8. Sælgeren betaler moms. Sælgeren udsteder et skattedokument - en faktura til Køber efter betaling af varens pris og sender den i elektronisk form til Købers elektroniske adresse.

4.9. Samtidig er han forpligtet til at registrere det modtagne salg online hos skatteadministratoren; i tilfælde af en teknisk fejl senest inden 48 timer.

 1. TILBAGEHÆVELSE AF KØPAFTALEN

5.1. Køber erkender, at køber i henhold til bestemmelserne i § 1837 i den civile lovbog ikke kan træde tilbage fra bl.a. en købsaftale om levering af varer, der er blevet ændret efter købers ønske eller for købers person, en købsaftale om levering af letfordærvelige varer samt varer, som efter levering er blevet uigenkaldeligt blandet med andre varer, fra en aftale om levering af varer i forseglet emballage, som forbrugeren har fjernet fra emballagen, og som af hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres, og fra en aftale om levering af en lyd- eller billedoptagelse eller et edb-program, hvis den originale emballage er blevet beskadiget.

5.2. Medmindre der er tale om et tilfælde som omhandlet i artikel 5.1 i vilkårene eller et andet tilfælde, hvor det ikke er muligt at fortryde købsaftalen, har køberen ret til at fortryde købsaftalen inden for fjorten (14) dage efter modtagelsen af varerne, i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1829, stk. 1, i den borgerlige lovbog, og hvis genstanden for købsaftalen er flere typer varer eller levering af flere dele, løber denne frist fra datoen for modtagelsen af den sidste levering af varer. Fortrydelsen fra købsaftalen skal sendes til sælgeren inden for den frist, der er angivet i den foregående sætning. Køberen kan bruge den prøveformular, som sælgeren har stillet til rådighed, til at fortryde købsaftalen. Køber kan sende sin fortrydelse af købsaftalen til bl.a. sælgers forretningsadresse eller sælgers e-mailadresse.

5.3. Varerne skal returneres af Køber til Sælger inden for fjorten (14) dage fra leveringen af fortrydelsen af købsaftalen til Sælger. Hvis køberen fortryder købsaftalen, skal køberen afholde omkostningerne i forbindelse med returnering af varerne til sælgeren, også selv om varerne på grund af deres art ikke kan returneres ad den sædvanlige postvej.

5.4.ferwer.dk/obchodni-podminky.html#Ref193470759">5.2 i Vilkår og betingelser, skal Sælgeren tilbagebetale de midler, der er modtaget fra Køber inden for fjorten (14) dage efter at Køber har trukket sig tilbage fra Købsaftalen på samme måde, som Sælgeren modtog dem fra Køber. Sælgeren har også ret til at tilbagebetale den af køber leverede ydelse allerede ved købers tilbagelevering af varen eller på anden måde, forudsat at køber er indforstået hermed, og at dette ikke medfører yderligere omkostninger for køber. Hvis køberen trækker sig fra købsaftalen, er sælgeren ikke forpligtet til at tilbagebetale de modtagne midler til køberen, før køberen returnerer varerne til sælgeren eller beviser, at han har sendt varerne til sælgeren.

5.5.

5.6 I tilfælde, hvor køberen har ret til at træde tilbage fra købsaftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1829, stk. 1, i den borgerlige lovbog, har sælgeren også ret til at træde tilbage fra købsaftalen på et hvilket som helst tidspunkt, indtil køberen har modtaget varen. I et sådant tilfælde skal sælgeren uden unødig forsinkelse tilbagebetale købsprisen til køberen kontant til den konto, som køberen har anvist.

5.7.

5.8. I tilfælde af returnering af kun en del af ordren vil køberen få refunderet omkostningerne i forbindelse med forsendelse, hvis de ikke blev opkrævet for den oprindelige ordre på grund af betingelserne for gratis forsendelse, og værdien af den tilbageholdte del af ordren ikke overstiger 2500 CZK.

 1. FORBEREDELSE OG LEVERING AF VARER

6.1. I tilfælde af, at transportmetoden aftales på baggrund af en særlig anmodning fra køber, bærer køber risikoen og eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med denne transportmetode.

6.2. Hvis sælger i henhold til købsaftalen er forpligtet til at levere varerne til det sted, som køber har angivet i ordren, skal køber modtage varerne ved levering.

6.3. Hvis det af grunde, der skyldes køber, er nødvendigt at levere varerne gentagne gange eller på en anden måde end den, der er angivet i ordren, skal køber betale de omkostninger, der er forbundet med den gentagne levering af varerne eller de omkostninger, der er forbundet med en anden leveringsmetode.

6.4. Ved modtagelse af varerne fra transportøren skal køber kontrollere varernes emballage og i tilfælde af eventuelle mangler straks underrette transportøren om eventuelle mangler. I tilfælde af at emballagen viser sig at være blevet ødelagt, hvilket indikerer, at der er blevet pillet ved forsendelsen, kan køberen ikke modtage forsendelsen fra transportøren.

6.5 Parternes øvrige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med forsendelse af varer kan være reguleret af sælgers særlige leveringsbetingelser, hvis de er udstedt af sælgeren.

 1. RETTIGHEDER I forbindelse med mangelfuld opfyldelse

7.1. Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med rettigheder i forbindelse med mangelfuld opfyldelse er reguleret af de relevante generelt bindende retsregler (navnlig bestemmelserne i §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 og §§ 2161-2174 i civillovbogen samt lov nr. 634/1992 Saml, om forbrugerbeskyttelse, med senere ændringer).

7.2. Sælgeren er navnlig ansvarlig over for køberen for, at varerne på det tidspunkt, hvor køberen modtager varerne:

7.2.1. har de egenskaber, der er aftalt mellem parterne, og i mangel af aftale har de egenskaber, der er beskrevet af sælgeren eller producenten eller som køberen forventer i betragtning af varernes art og på grundlag af den reklame, som de har foretaget,

7.2.2.2.2. varerne er egnede til det formål, som sælgeren oplyser, at de skal anvendes til, eller som varer af den pågældende art normalt anvendes til,

7.2.3. varerne svarer i kvalitet eller udførelse til den aftalte prøve eller det aftalte mønster, hvis kvaliteten eller udførelsen blev bestemt ved henvisning til den aftalte prøve eller det aftalte mønster,

7.2.4. varerne har den rette mængde, mål eller vægt, og

7.2.5. varerne opfylder kravene i lovgivningen.

7.3.2 gælder ikke for varer, der er solgt til en lavere pris, for en mangel, for hvilken den lavere pris er aftalt, for slitage som følge af normal brug, eller for brugte varer for en mangel svarende til den grad af brug eller slitage, som varerne havde, da de blev overtaget af køberen, eller hvis dette følger af varernes art.

7.4. Køber har ret til at udøve retten til mangel, der viser sig i forbrugsvarer inden for 24 måneder efter modtagelsen.

7.5 Køber skal udøve retten til mangelfuld opfyldelse over for sælger på adressen på sælgers forretningssted, hvor det er muligt at acceptere kravet med hensyn til det solgte varesortiment.

7.6 Parternes øvrige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med sælgers ansvar for mangler kan være reguleret i reklamationsreglerne.

 1. ANDRE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER FOR KONTRAHERENDE PARTER

8.1. Sælgeren er ikke bundet af nogen adfærdskodekser i forhold til Køber i henhold til § 1826, stk. 1, litra e), i den civile lovbog.

8.3. Sælgeren skal sende oplysninger om afviklingen af købers klage til købers elektroniske adresse.

8.4. Den tjekkiske handelstilsynsmyndighed, med hjemsted på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID nr.: 000 20 869, internetadresse: https://adr.coi.cz/cs, er kompetent til udenretslig bilæggelse af forbrugertvister, der opstår i forbindelse med købsaftalen. Den online platform til bilæggelse af tvister på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan bruges til at bilægge tvister mellem sælger og køber i henhold til købsaftalen.

8.5.524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse af tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om onlinetvistbilæggelse af tvister på forbrugerområdet).

8.6. Handelskontrol udføres inden for rammerne af den kompetente handelsmyndigheds kompetenceområde af den kompetente handelsmyndighed. Tilsynet med området for beskyttelse af personoplysninger udøves af kontoret for beskyttelse af personoplysninger. Den tjekkiske handelsinspektion fører bl.a. tilsyn med overholdelsen af lov nr. 634/1992 Coll. inden for et afgrænset område, Køber anerkender, at Sælger ikke er ansvarlig for fejl, der skyldes indgreb fra tredjepart i webstedet eller anvendelse af webstedet i strid med den tilsigtede anvendelse.

8.8. Køber påtager sig hermed risikoen for ændring af omstændighederne i henhold til § 1765, stk. 2, i civillovbogen.

 1. BESKYTTELSE AF PERSONDATA

9.1. 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (i det følgende benævnt "GDPR") vedrørende behandling af købers personoplysninger med henblik på opfyldelse af købsaftalen, med henblik på forhandlingerne om denne aftale og med henblik på opfyldelse af sælgers offentligretlige forpligtelser, skal sælger opfylde sælgers forpligtelser ved hjælp af et særligt dokument.

 1. SENDELSE AF FORRETNINGSMEDDELELSER OG OPLAGRING AF COOKIES

10.1. Køber giver sit samtykke til, at oplysninger vedrørende sælgers varer, tjenesteydelser eller virksomhed sendes til købers elektroniske adresse, og giver endvidere sit samtykke til, at sælger sender forretningsmeddelelser til købers elektroniske adresse.

10.2. I tilfælde af at et køb kan foretages på hjemmesiden og sælgers forpligtelser i henhold til købsaftalen kan opfyldes uden lagring af cookies på købers computer, kan køber til enhver tid tilbagekalde sit samtykke i henhold til den foregående sætning.

11. LEVERING

11.1. Køber kan blive leveret til købers elektroniske adresse.

11.2. Medmindre andet er aftalt, skal al korrespondance vedrørende købsaftalen afleveres skriftligt til den anden part pr. elektronisk post, personligt eller pr. anbefalet brev via en postudbyder (efter afsenderens valg). Køber skal forkyndes på den elektroniske postadresse, der er angivet på hans/hendes brugerkonto.

11.3.

 1. Sammenfaldende bestemmelser

12.1. Ved at vælge lov i henhold til den foregående sætning fratages køberen, som er forbruger, ikke den beskyttelse, der ydes af de bestemmelser i retsordenen, som ikke kan fraviges ved aftale, og som ellers ville finde anvendelse uden lovvalg i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I).

12.2. En bestemmelses ugyldighed eller manglende virkning påvirker ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

12.3. Købskontrakten, herunder vilkårene og betingelserne, arkiveres af sælger i elektronisk form og er ikke tilgængelige.

12.4. Eksempel på formular til fortrydelse af købskontrakten, eksemplet på formular til fortrydelse af købskontrakten, klageproceduren og klageformularen er vedlagt som bilag til vilkårene og betingelserne.

12.5, Bartoškova 4, 14000 Prag 4, e-mail info@ferwer.dk ,

I Prag den 1.1.2021

så den ikke bevæger sig.

2. Placer din venstre fod i midten af arket og tegn præcist rundt om den med en pen.

Opmærksomhed! Hold pennen vinkelret på arket!

3. Brug en lineal til at måle længden af din fod - tag hensyn til de yderste punkter af din fods længde (normalt afstanden fra hæl til tå).

Husk!

"Længden af dine fødder kan variere fra hinanden. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge en større fod for at bestemme din størrelse.

"Det anbefales, at skoen er ca. 0,5 cm længere end foden.

"Skostørrelserne varierer fra producent til producent (f.eks. kan Inkkas størrelse 44 være forskellig fra Perka størrelse 44). Når du skal vælge størrelse, bør du se de enkelte mærkers individuelle størrelsestabeller, som findes på de enkelte produktsider.

" Størrelsesskemaet findes på hver produktside.

Kategori
Top